شرایط متقاضی :
-۱- 
درخواست کتبی متقاضی مستقل جهت صدورکارت خبرنگاری .
-۲- 
درخواست کتبی مسئوول نشریه جهت صدور کارت برای خبرنگار شاغل.
-۳- 
فتوکپی مدرک لیسانس روزنامه نگاری یا آخرین مدرک تحصیلی.
-۴- 
گواهی گذراندن دوره های آموزشی.
-۵- 
گواهی فعالیت بیش از ده سال از یکی از نشریات رسمی کشور .
تبصره : احراز یکی از شرایط بندهای ۳ تا ۵ کافی است.
-۶- 
خبرنگاران مستقل باید مدارکی دال بر همکاری با حداقل سه نشریه ی رسمی ارائه دهند.
-۷- 
عدم سابقه ی محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی شده باشد.

مدارک مورد نیاز :
-۱- 
گواهی عدم سوء پیشینه
-۲- 
تکمیل ۵ برگ پرسشنامه توسط متقاضی
-۳- 
دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
۸   -۴- 
قطعه عکس ۴* ۳
-۵- 
تحقیقات و استعلامات با نظرصریح اداره ی کل یا اداره ی شهرستان نسبت به متقاضی کارت خبرنگاری
-۶- 
فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی